torsdag 11 november 2010

Att tänka på vid köp av fastighet

Fastigheter betingar i de absolut flesta fall ett värde, ja till och med kanske en förmögenhet, var gränsen för förmögen är bestäms ofta i skatteregler.
Så kallade förmögenheter delas normalt in i fast och lös egendom. Det är viktigt att känna till att rättsreglerna skiljer sig i många avseenden vad gäller fast eller lös egendom.
Fast egendom betraktas i första hand mark, fastigheter. Till fast egendom räknas också vissa tillbehör, såsom byggnader, stängsel, ledningar och olika byggnadstillbehör.
Det som inte går in under lagens bestämning av fast egendom är lös egendom. [1][1]
För att en fast egendom ska betraktas övergått till annans ägo, måste överlämnandet registreras i ett officiellt register.
Då en fastighet förvärvas ska alltså detta registreras hos inskrivningsmyndigheten inom 3 månader. När detta skrivs verkar det vara Lantmäteriet Division Inskrivning som är inskrivningsmyndighet. Inskrivningskontoren finns på sju orter i Sverige
När sedan lagfart beviljats så registreras detta i fastighetsboken vilken i praktiken utgörs av fastighetsregistret.
För att ett köpeavtal ska vara giltigt måste det vid fastighetsaffärer vara i skriftlig form. I köpeavtalet framgår normalt köpeskilling, hur betalning ska ske och vilken dag som köparen får disponera fastigheten.

Lån med säkerhet i fast egendom
Ofta används fastigheten för att låna pengar och då använda fastigheten som säkerhet för lånet gentemot banken. Detta görs genom att fastighetsägaren ansöker om inskrivning hos inskrivningsmyndigheten för ett visst penningbelopp, en inteckning. Inskrivningsmyndigheten utfärdar ett pantbrev, detta är beviset på inteckningen. Man måste alltså ha ett pantbrev som överstiget det som man tänkt låna.

Pantbrev och lagfartsutgift?

När detta skrivs kostar lagfarten 1,5 % av köpeskillingen plus 825 kronor i fast avgift. Om köparen är ett aktiebolag är kostnaden på 3 %.
Pantbrevens kostnad är på 2 % (stämpelskatt) av pantbrevbeloppet plus en avgift på 375 kronor per pantbrev.
Stämpelskatten och avgiften för pantbrev är skattemässigt avdragsgilla kostnader i inkomstdeklarationen.
Redovisningsenhet: Bokföring – redovisning hur syns detta? Klassificering
Pantbrev som avser fastighetsinteckningar klassificeras som en ställd säkerhet. Så vitt jag förstått bokförs inte ställda säkerheter och ansvarsförbindelser bokförs inte men om man är en s.k. redovisningsenhet man måste lämna upplysningar om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i årsredovisningen.
Panträtten följer med när fastigheten förvärvas, det innebär att köparen bör skaffa sig upplysningar om vilka inteckningar som kan belasta (gravera) fastigheten. Det görs genom att man får ett gravationsbevis av inskrivningsmyndigheten. I beviset framgår även vem som har lagfart på fastigheten.
Fastighetsrörelse – Redovisning
Även om Årsredovisningslagen inte kräver en uppdelning av byggnad och mark, men det är nog lämpligt att göra det ändå då byggnader och mark värderas olika i årsbokslutet. Den del av byggnad , t.ex. en hiss , behandlas  skattemässigt som maskiner och inventarier.
Taxeringsvärde
Är ett uppskattat värde på 75 % av marknadsvärde. Det bestäms var femte år av taxeringsmyndigheten (som tittar på närliggande fastigheter som bytt ägare och vad köpeskilling blivit). Taxeringsvärdet består av markvärde och byggnadsvärde. Exempelvis
Markvärde: 800 000 kr
Byggnadsvärde: 3 000 000 kr
è  Totalt taxeringsvärde: 3 800 000  kr


[1][1] Den nya affärsredovisningen av Jan Thomasson mfl. 17 upplagan, s199


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar