måndag 11 november 2013

Kan Riksbanken skapa pengar ur tomma intet?

Absolut! Riksbanken skapar också pengar ur tomma intet (i den finansiella stabilitetens namn), precis som Federal Reserve.. I nedanstående exempel håller man bankerna under armarna under finanskrisen 2008..


Sid 16
”Totalt har Riksbanken sedan hösten 2008 och fram till idag (den 1 september
2009) genom auktioner erbjudit 2 440 miljarder svenska kronor i
lån med olika löptider mot säkerhet (inklusive företagscertifikat). Drygt 30
procent, cirka 735 miljarder kronor, har faktiskt tagits upp av bankerna.”

”På senare tid har dock intresset för dollarauktionerna svalnat. I dessa har Riksbanken
erbjudit totalt cirka 130 miljarder amerikanska dollar, varav omkring 75
procent utnyttjats av bankerna.”
”I slutet av maj 2009 beslutade Riksbankens direktion att återställa
valutareserven genom att låna motsvarande 100 miljarder svenska kronor.
Detta ansågs behövligt dels mot bakgrund av att Riksbanken lånat
ut en del av valutareserven till svenska banker, dels för att man ökat sina
åtaganden mot andra centralbanker och internationella organisationer.”

källa: Hur har Riksbanken hanterat den finansiella krisen? (molin_pv2010_1.pdf)


Enligt Riksbankslagen har Sveriges centralbank rätt:

6 kap. Penningpolitik och betalningssystem


5 § Riksbanken får i penningpolitiskt syfte
1. bevilja kredit mot betryggande säkerhet och ta emot inlåning,
2. köpa, sälja och förmedla värdepapper, valuta samt rättigheter och
skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar,
3. ge ut egna skuldebrev.
8 kap. Övriga uppgifter
1 § Riksbanken skall ta emot betalningar till och göra utbetalningar för staten.

Riksbanken får ta emot inlåning från staten.

Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska unionen.

Riksbanken får dock enligt 6 kap. 7 § andra stycket bevilja kredit till staten under dagen. Riksbanken får också inom ramen för övriga bestämmelser i denna lag bevilja kredit till och förvärva skuldförbindelse från finansinstitut som ägs av staten eller annat offentligt organ.

2 § Inom ramen för Riksbankens uppgifter som centralbank får Riksbanken förvärva aktier, andelar i ekonomiska föreningar och liknande rättigheter och ta på sig de förpliktelser som är förenade med dessa rättigheter.

Riksbanken får inte utan riksdagens bemyndigande göra sådant förvärv eller ingå sådan förpliktelse som avses i första stycket om det sker för att fullgöra andra uppgifter än Riksbankens uppgifter som centralbank.

2 a § Riksbanken får besluta om försäljning av aktier, andelar i ekonomiska föreningar och liknande rättigheter.

Om försäljningen sker för att fullgöra andra uppgifter än Riksbankens uppgifter som centralbank krävs dock riksdagens bemyndigande i de fall försäljningen innebär en minskning av statens ägarandel i företag där staten har minst hälften av rösterna eller om försäljningen har ett betydande samhällsintresse.http://www.riksbank.se/sv/Riksbanken/Lagar-och-regler/Riksbankslagen/

Är det bara någon form av "kris" kan Riksbanken göra i princip vad den vill.. Trycka pengar, köpa värdepapper, distordera och förstöra den fria markanden. Göra våra pengar mindre värde osv.. En ENORM legaliserad makt..  

Istället för att låta markanden korrigera sig (låta felsatsningar kursa...vilket sannerligen behövs) är Riksbanken i högsta grad medverkande till att försöka pumpa upp bubblan igen.. Distortion av den fria marknaden. Människor som som satt positionerade för detta fick betala priset för andras oansvarighet. Man belönar okunnighet i vanlig ordning..


Här kan du läsa mer om hur Riksbanken hjälpte till och rädda banker under finanskrisen 2008. Att svenska banker varit dumma nog (blivit blåsta) att köpa farliga bostadobligationer har man ju hört från Wall Street människor som skämtsamt uttalat sig i en och annan podcast.. Att någon ska stå sitt kast är sedan länge något som är helt uteslutet..To big to fail.. Ingen vågar låta det som borde ske, ske.. Det behövs garantiprogram för att hålla bankerna under armarna etc. Staten och Riksbanken vägrar låta rättvisa ske. Det är inte undra på att dom rikare blir rikare och dom fattigare fattigare..


Riksbanken publikation: http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/2008/fs_08_2_sv.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar